Regulamin

1. Ogólne

Właścicielem i administratorem portalu światfarmacji.com.pl jest Apteka Media Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Krakowskiej 19-23 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Nr 00000589411 NIP: PL 8992778817, REGON 363159676.
Portal przeznaczony jest dla farmaceutów i personelu medycznego.
Administrator portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
Zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej kierowana jest do
osób uprawnionych do wystawiania i obrotu produktami leczniczymi.
Publikowane na stronach portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Apteka Media Sp. z o. o. zastrzega, iż portal świat farmacji ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.
Wszelkie treści zamieszczone w portalu podlegają prawu autorskiemu, wszelkie kopiowanie dowolnymi metodami jest zabronione.
Rejestracja na stronie portalu równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu,.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Apteka Media Sp. z o. o. jest
administratorem podanych danych osobowych i jednocześnie informuje, że przysługuje Pani/Panu możliwość kontroli i wglądu do
przetwarzanych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą.

2. Zasady korzystania z portalu świat farmacji

Korzystanie z portalu światfarmacji jest nieodpłatne.
Kopiowanie treści z portalu światfarmacji celach komercyjnych jest zabronione.
Użytkownikom portalu przysługuje prawo aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych, można tego dokonać, wysyłając zgłoszenie pocztą
elektroniczną na adres info@aptekamedia.pl
Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów portalu światfarmacji, będącego własnością Apteka Media Sp. z o o.
Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych,
elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach strony internetowej – portalu bez uprzedniej, pisemnej zgody
Administratora.

3. Ochrona prywatności i danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Apteka Media Sp. z o. o. z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 19-23, Nip: 899
277 88 17 jest administratorem podanych danych osobowych.
Zamawiającemu e-wydanie przysługuje możliwość usunięcia, kontroli i wglądu do podanych danych osobowych.
Administrator portalu przestrzega prywatności wszystkich jego użytkowników.
Administrator portalu wykorzystuje cookies, adres IP komputera, wersję przeglądarki internetowej do poprawnego funkcjonowania i
optymalizowania działania portalu pod kątem wygody jego użytkowania.
Administrator portalu nie ujawnia osobom trzecim podanych danych użytkowników.

4. Prawa autorskie

W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z
2000 r.) do informacji zawartych w części informacyjnej portalu prawa autorskie i prawa majątkowe posiada Apteka Media Sp.
z o. o z siedzibą we Wrocławiu.
Administrator- Apteka Media Sp. z o.o. oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do publikacji
zamieszczonych w portalu. Jakiekolwiek korzystanie z Utworu lub jego części mające charakter materialny, zarobkowy lub
podobny wymaga zgody Redakcji Apteka Media Sp. z o. o. udzielonej na piśmie oraz zawarcia tym zakresie odrębnej umowy.

5. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Każdy użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Weryfikacja dostępu do serwisu

Uwaga: Korzystanie z serwisu SwiatFarmacji.com.pl jest dozwolone tylko dla lekarzy, farmaceutów i osób prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze. Aby kontynuować, musisz musisz potwierdzić poniższe oświadczenie.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.