Abonament

Czasopisma dla Farmaceutów

CzasopismoCennik

Prenumerata 11 m-cy (11 egz.):
cena łączna 97,90 PLN netto + 8% VAT
(cena za 1 egz. – 8,90 PLN netto + 8% VAT)
Zamówienie 1 egz. – 9,90 PLN netto + 8% VAT

Zamówienie 1 egz. – 27,77 PLN netto + 8% VAT

 

Zamów online

  Dane do wysyłki i faktury:

  Zamawiane publikacje i ilość:  Podsumowanie i zgoda na przetwarzanie danych:

  Informacja: Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA (Prywatność, Warunki)

  Ocena prawna

  W związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., przedstawiamy Państwu ocenę prawną  przygotowaną przez doktora Marka Świerczyńskiego, specjalistę od prawa farmaceutycznego z kancelarii prawnej  Pharmaceutical Law, Healthcare and Product Liability Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k., dotyczącą  czasopism dla pacjentów aptek:

  Dotyczy to miesięczników [...] zawierających jedynie reklamy produktów leczniczych OTC, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych oraz artykuły redakcyjne, przy czym miesięczniki te nie zawierają reklam aptek ani ich działalności. [...]

  Powyższa ocena znajduje oparcie w następujących przepisach prawnych:

  Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Z kolei ust. 2–4 stanowią, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek i punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia ww. przepisów wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. Decyzji, o której mowa powyżej, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

  Sankcje z tytułu naruszenia powyższego przepisu określa art. 129b ustawy Prawo farmaceutyczne. Przewidzianej w nim karze w wysokości do 50 000 złotych podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki. Karę pieniężną nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.

  Z powyższego wynika, że:

  1) zakazana na podstawie tego przepisu jest reklama aptek, a nie reklama produktów leczniczych  czy udostępnienie w aptece czasopism (niezawierających reklam aptek bądź ich działalności; czasopismo zawierające dozwolone formy reklamy leków i innych produktów nie naruszy nowych przepisów. Przepis nie zabrania wydawania czasopism przez podmioty niebędące aptekami, o ile pisma te nie zawierają reklam aptek czy ich działalności;

  2) przepisy o reklamie leków dopuszczają możliwość udostępnienia pacjentom materiałów reklamowych w aptece, w szczególności reklam produktów leczniczych OTC, co jednoznacznie wynika z rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych;

  3) odmienna interpretacja przepisów art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne prowadziłaby do sprzeczności z prawem unijnym – dyrektywą 2001/83, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Gintec;

  4) o ile apteka nie może się reklamować, o tyle jednak może udostępniać informację o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia, co wynika wprost
  z przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Prawo nie ogranicza form i lokalizacji powyższej informacji, a więc informacja ta może zostać zamieszczona również w gazetce wydawanej przez inny podmiot („Apteka Media”). [...].

  W związku z pkt 4 zmodyfikowaliśmy czwartą stronę okładkową tak, aby apteka mogła zamieścić na niej dopuszczalną przez prawo informacje o nazwie, lokalizacji oraz ewentualnych godzinach pracy apteki (np. w formie pieczątki).

  Zapraszamy Państwa do współpracy, a w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wydawanych przez nas publikacji służymy pomocą.

  Weryfikacja dostępu do serwisu

  Uwaga: Korzystanie z serwisu SwiatFarmacji.com.pl jest dozwolone tylko dla lekarzy, farmaceutów i osób prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze. Aby kontynuować, musisz musisz potwierdzić poniższe oświadczenie.

  Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.